ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน ผดุงราษฎร์
ที่ตั้ง 32 ถนนธรรมบูชา ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055304150
โทรสาร 055213084
ชื่อเว็บไซต์ https://pr.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กระทรวงต้นสังกัด ศึกษาธิการ
วันเดือนปีก่อตั้ง  544
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ตอ. - ม.6
จำนวนนักเรียนชาย 852
จำนวนนักเรียนหญิง 827
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,679
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 3
ชื่อผู้อำนวยการ นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล