ความเป็นมา

ประวัติโรงเรียนผดุงราษฎร์

    โรงเรียนผดุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442 โดยมิชชั่นนารี จากต่างประเทศและคนไทย คือ อาจารย์บุญต๋วน บุญอิต โดยปลูกกระท่อมกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกในปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนแรกเริ่มเพียง 40 คน ต่อมาได้มีการเรี่ยไรเงินจากข้าราชการ พ่อค้า คหบดีที่นำบุตรเข้ามาฝากเรียนและข้าหลวงใหญ่ ท่านเจ้าคุณศรีสุริยวรานุวัตร์ (เชย) ได้สละทรัพย์ร่วมด้วยเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้นำไปสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น ณ บริเวณวัดคลองมะดัน (ปัจจุบันเป็นบริเวณที่ตั้งของค่ายสมเด็จพระนเรศวรตอนใต้)

    พ.ศ.2453 อาจารย์บุญต๋วน บุญอิต และภรรยาต้องอพยพกลับกรุงเทพมหานคร ช่วงนี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงแยกที่เรียนเป็น 2 แห่ง โดยให้นักเรียนหญิงเรียนที่เดิม เพราะมี รั้วรอบขอบชิด ตั้งชื่อเป็น  “ โรงเรียนผดุงนารี” ส่วนนักเรียนชายย้ายไปเรียนที่ใหม่ คือ วัดวิหารทอง (อยู่ระหว่างป่าไม้เขตกับศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน)

    พ.ศ. 2468 ได้แต่งตั้งอาจารย์ศรัณย์ ชัยรัตน์ เป็นครูใหญ่ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีส่วนในการบริหารงาน

    พ.ศ. 2469 ทางราชการต้องการที่ดินผืนนี้เป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือโดยซื้อที่ดินเอกชนให้แทน และเช่าที่ดินของราชพัสดุ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ปลาย ถนนประชานารถ (ถนนธรรมบูชาปัจจุบัน) คือที่ตั้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์” ในปัจจุบัน

    พ.ศ. 2477 คณะมิชชั่นนารี ได้มอบหมายงานนี้ให้แก่สภาคริสตจักรในประเทศไทยดำเนินการต่อ ให้พระอาจวิทยาคมเป็นประธานกรรมการได้รวมโรงเรียนผดุงนารีกับโรงเรียนผดุงราษฎร์เข้าด้วยกัน โดยไม่แยกนักเรียนหญิงและนักเรียนชายและให้ชื่อว่า โรงเรียนผดุงราษฎร์” ในปัจจุบัน

     พ.ศ. 2513 ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน Fifty Millon Fund ของสภาคริสตจักรสหเพรสไบทีเรียลแห่งสหรัฐอเมริกาได้สร้างอาคารคอนกรีตสามชั้น 21 ห้องเรียน (อาคาร 1) และมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารห้องสมุด อาคารประถม ห้องอาหาร อาคารอนุบาล หอประชุม อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ในการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนนั้น ได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า ในการพัฒนาร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง เช่น สร้างรั้วโรงเรียน ถนนภายในโรงเรียน สนามฟุตบอล บาสเกตบอล ป้ายชื่อโรงเรียนและเสาธง

     พ.ศ. 2528 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายมานะ สุจริตจิตร เข้ามาเป็นผู้จัดการอาจารย์ใหญ่

     พ.ศ. 2531 ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยมีนาวาอากาศโท สันทัศน์ ฉิมพาลี ผู้บังคับฝูงบิน 46 พิษณุโลก เป็นนายกสมาคมคนแรก มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการสมาคมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาจนถึงปัจจุบัน มีพ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 313 เป็นนายกสมาคม

     พ.ศ. 2536 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เกิดเพลิงไหม้อาคารประถม ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้น ทำให้นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่มีสถานที่เรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและกรรมการอำนวยการโรงเรียนมีมติให้โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 32 ห้องเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “อาคารรวมน้ำใจ 95 ปี”

     พ.ศ. 2541 ทางมูลนิธีแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 100 ปี และอาคารอำนวยการ เนื่องจากหลังเก่า มีสภาพชำรุด ไม่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนและได้เปิดใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2543

     พ.ศ. 2548 ทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน มีมติให้ก่อสร้างอาคาร 106 ปี และหอประชุมสัจธรรม อาคารห้องสมุดเพื่อสามารถบริการนักเรียนได้อย่างเพียงพอ ได้เปิดใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

     พ.ศ. 2551 ทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้ง นายปริญญา ตาวินโน เข้ามาบริหารงานแทนนายมานะ สุจริตจิตร ซึ่งเกษียณอายุ

     พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้แต่งตั้ง นายธีรชัย ธุวนิมิตกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์ และแต่งตั้งให้ นายปริญญา ตาวินโน เป็นผู้จัดการโรงเรียนผดุงราษฎร์

     ปัจจุบัน โรงเรียนผดุงราษฎร์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล ระดับการศึกษาปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง