แผนกประถมศึกษา

นางพรทิพา สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
นางสาวสุทธิพร สารีสังข์
ตำแหน่ง : แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )