แผนกประถมศึกษา

นางสาวสุทธิพร สารีสังข์
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวนันทวัน คำทะมูล
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นายจำเนียร อ่อนละมูล
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางมลรัตน์ วังตระกูล
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสมพร พ่วงวัน
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางเบญญาทิพย์ พุ่มโพธิ์
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางวิไลวรรณ หมื่นสิทธิแพร่
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวนนทิยา บัวหลวง
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางพรทิพย์ สัตย์ซื่อ
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางพันทิพา พิมพิลา
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวกาญจนาวดี เธียรถาวร
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางนิภาพร ร่องครบุรี
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางชมนภัส คำมูล
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสุภาวดี สามารถ
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวกมลชนก เจริญยิ่ง
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวมลิวัลย์ โนจันทร์
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวกรกมล เล็กกุล
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางวิมล ไชยแก้ว
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสิริลักษณ์ ฟักสีม่วง
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางพภัสสรณ์ เรืองมณีญาต์
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวสมคิด สว่างวงค์
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางกิ่งเทียน เจริญยิ่ง
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางชญานิษฐ์ คงสกุล
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางกัลยณัฎฐ์ สีหะมาศ
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวศรุดา พูลเพิ่ม
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางชัญญานุช ธีรสิงห
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นายณัฐพล สุวรรณชาติ
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวอรวรรณ ท่อนคำ
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นายสุรัตนชัย ใจโพธิ์
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
นางสาวนิชานาถ ประทุมมาตร
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
( ครูผู้สอน )