แผนกการศึกษาปฐมวัย

นางเพ็ญวดี มณีน้อย
หัวหน้าแผนกการศึกษาปฐมวัย
นางปองวดี เป่าทอง
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางศิริ ตาวินโน
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางจำเนียร คงถาวร
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางวิไลภรณ์ เมฆแจ้ง
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางสาวสุนิสา จั่นจีน
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางสาวมะลิ คงสุวรรณ
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางชนัญชา คำมี
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางยุพา น้ำทรัพย์
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางศิริวัลย์ ผ่องศรีสุข
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางสาวอุไรวรรณ พูนมะเริง
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางสาวเสาวนีย์ สิงห์พรหม
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางสาวจันทร์จิรา ทักหลำ
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นายสุทิน วังมณี
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางสาวกาญจนา ศรีพรม
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
นางอาภามาศ น้อยกรัด
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( พี่เลี้ยง )
นางฐิติรัตน์ ชูเช่น
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( พี่เลี้ยง )
นางสาวกัลญา สงแจ้ง
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( พี่เลี้ยง )
นางวราภรณ์ อ่อนแก้ว
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( พี่เลี้ยง )
นางสาวอรวรรณ รอดเมือง
แผนกประถมศึกษา
( พี่เลี้ยง )
นางปนัดดา จันทร์แจ้ง
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( พี่เลี้ยง )