ครูชาวต่างชาติ

Mr.Joey Barcelona
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( ครูผู้สอน )
MissOlivea A. Abad
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissAdorame Sancha
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissChristine Joy R. Dela Cruz
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissMedyn B. Sancha
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissMarites P. Mantiquilla
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
Mr.Jorgenson G. Domerez
แผนกมัธยมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissSampaguita Villaluz
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissLeigh Polas Nabus
แผนกมัธยมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissAlmira Clarize Bacani Cruz
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )
MissRuby Linda
แผนกมัธยมศึกษา
( ครูผู้สอน )
Mr.Kevin Joe A. Briones
แผนกประถมศึกษา
( ครูผู้สอน )