คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ศาสนาจารย์ ดร.เสมอใจ ศรีมาลา
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
ศาสนาจารย์ ดร.สมหมาย บุตรทุมพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
นายยงยุทธ สืบทายาท
ตำแหน่ง : กรรมการ
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
นางสาวอารีรัตน์ วันจา
ตำแหน่ง : กรรมการ
( ผู้แทนผู้ปกครอง )
นางพีริยา สุขจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
( ผู้แทนครู )
นายปริญญา ตาวินโน
ตำแหน่ง : กรรมการ
( ผู้จัดการ )
นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
( ผู้อำนวยการ )