คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

ศาสนาจารย์ ดร.เสมอใจ ศรีมาลา
ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน
ศาสนาจารย์ ดร.สมหมาย บุตรทุมพันธ์
กรรมการ
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
ดร.นิรมล พิมน้ำเย็น
กรรมการ
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
นายยงยุทธ สืบทายาท
กรรมการ
( ผู้ทรงคุณวุฒิ )
ว่าที่ ร.ต.วิวัฒน์ กระทู้
กรรมการ
( ผู้แทนผู้ปกครอง )
นางพีริยา สุขจิตร
กรรมการ
( ผู้แทนครู )
นายปริญญา ตาวินโน
กรรมการและเลขานุการ
( ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ )