คณะกรรมการบริหารภายใน

นายปริญญา ตาวินโน
ผู้จัดการ-ผู้อำนวยการ
( ประธาน )
นายชลอศักดิ์ ประภากร
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
( กรรมการ )
นางสาวจิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
( กรรมการ )
นางพีริยา สุขจิตร
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
( กรรมการ )
นางวิมลฑา แสงจันทรา
หัวหน้างานธุรการและการเงิน
( กรรมการ )
นางศรีนคร เป้านา
นายทะเบียน
( กรรมการ )
นางเพ็ญวดี มณีน้อย
แผนกการศึกษาปฐมวัย
( กรรมการ )
นางพรทิพา สิทธิวงศ์
หัวหน้างานฝ่ายวางแผนพัฒนา
( กรรมการ )
นางณัฐฉริยา สุขสวัสดิ์
หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
( กรรมการ )