คณะกรรมการบริหารภายใน

นายปริญญา ตาวินโน
ตำแหน่ง : ผู้จัดการ
( ประธาน )
นายธีรชัย ธุวนิมิตรกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
( รองประธาน )
นายชลอศักดิ์ ประภากร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
( กรรมการ )
นางสาวจิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
( กรรมการ )
นายจาตุวัฒน์ ลี้ตระกูล
ตำแหน่ง : อนุศาสก
( กรรมการ )
นางพีริยา สุขจิตร
ตำแหน่ง : หัวหน้างานฝ่ายวางแผนพัฒนา
( กรรมการ )
นางวิมลฑา แสงจันทรา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการและการเงิน
( กรรมการ )
นางศรีนคร เป้านา
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
( กรรมการ )
นางเพ็ญวดี มณีน้อย
ตำแหน่ง : แผนกการศึกษาปฐมวัย
( กรรมการ )
นางพรทิพา สิทธิวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกประถมศึกษา
( กรรมการ )
นางณัฐฉริยา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
( กรรมการ )