แผนกสนับสนุนการศึกษา

นางวิมลฑา แสงจันทรา
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( หัวหน้างานธุรการและการเงิน )
นางสาวทองสุข รณร์ที
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่พัสดุ )
นางสาวธนวดี อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่พัสดุ )
นางกณิตา สอนใย
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
นางสาววิรภรณ์ คำสุข
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
นางพนาวรรณ สังข์สุวรรณ
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการ )
นางนัฐนรี ทวีลาภ
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคลากร )
นางชนิตา อมาตยกุล
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน )
นางปภัสสร วรรณสุข
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่บัญชี )
นางสาวณัฐสิมา อั๋นดอนกลอย
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( พยาบาลโรงเรียน )
นายคำภีร์ สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : แผนกสนับสนุนการศึกษา
( ช่างเทคนิค )