แผนกสนับสนุนการศึกษา

นางวิมลฑา แสงจันทรา
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( หัวหน้างานธุรการและการเงิน )
นางสาวธนวดี อ่ำเจริญ
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่พัสดุ )
นางกณิตา สอนใย
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
นางสาววิรภรณ์ คำสุข
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่การเงิน )
นางพนาวรรณ สังข์สุวรรณ
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการ )
นางนัฐนรี ทวีลาภ
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่ธุรการ-บุคลากร )
นางชนิตา อมาตยกุล
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียน )
นางปภัสสร วรรณสุข
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( เจ้าหน้าที่บัญชี )
นางสาวณัฐสิมา อั๋นดอนกลอย
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( พยาบาลโรงเรียน )
นายคำภีร์ สุขสวัสดิ์
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( ช่างเทคนิค )
นางศรีนคร เป้านา
แผนกสนับสนุนการศึกษา
( นายทะเบียน )