ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

โรงเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน
--------------------------------------
อบอุ่น  ปลอดภัย  ใส่ใจ  ดูแล 
--------------------------------------
ระดับอนุบาล

เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
ชั้นเตรียมอนุบาล   อายุ 2 ปี
อนุบาล 1 - 3     อายุ 3-5 ปี

**โปรแกรมพิเศษ (ระดับอนุบาล)
อนุบาล 2   โปรแกรม  IP
อนุบาล 3   โปรแกรม  EP และโปรแกรม IP
 

------------------------------------------------------------------
อ่านออก  เขียนได้  คิดเป็น  ก้าวทันเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
ระดับประถมศึกษา

 รับสมัคร.... ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
      โปรแกรม EP
      โปรแกรม  IP  
      ห้องปกติ
♦ สอนเสริมภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติทุกระดับชั้น
♦ สอนเสริมภาษาจีน ทุกระดับชั้น

------------------------------------------------------------------
การเรียนรู้ คู่ความสุข  
Happiness with Learning
-------------------------------------------------------------------

ระดับมัธยมศึกษา 
รับสมัคร.... ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ระดับชั้น ม.1
แผนการเรียนคณิตศาสตร์
- ห้องเรียนคณิตศาสตร์ (Smart Math)
แผนการเรียนภาษา
- ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart English)
- ห้องเรียนภาษาจีน (Smart Chinese)
ห้องเรียนปกติ
-เสริมคหกรรม งานช่าง พลานามัย และโปรแกรมมิ่ง
 
 ระดับชั้น ม.4
แผนการเรียนวิทย์-คณิต (ห้องเรียน ISMP)
แผนการเรียนวิทย์-คณิต   
แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ

หลักฐานการรับสมัคร 
                                                    1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 2 ชุด
                                                    2. สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 2 ชุด
                                                    3. รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 2 รูป
                                                    4. สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
                                                    5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
                                                    6. หลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.7
                                                    7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี)
                                                    8. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
 
** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่.....
โรงเรียนผดุงราษฎร์ Padoongrasdra School 
ที่ตั้ง  32  ถนนธรรมบูชา  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-304150  (ฝ่ายทะเบียน)
โทรสาร  055-213084
Website: www.pr.ac.th
Facebook Page โรงเรียนผดุงราษฎร์ – Padoongrasdra School