ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ : แจ้งหยุดเรียน 28-29 กรกฎาคม 2565

หยุดเรียน ในวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2565
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และวันหยุดราชการ(กรณีพิเศษ)