ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

โรงเรียนติดเครื่องปรับอากาศทุกห้องเรียน

แผนกปฐมวัย
--------------------------------------
อบอุ่น  ปลอดภัย  ใส่ใจ  ดูแล 
--------------------------------------

รับสมัครนักเรียน เตรียมอนุบาล - อนุบาล 3
ชั้นเตรียมอนุบาล   อายุ 2 ปี
อนุบาล 1 - 3     อายุ 3-5 ปี

 
                              โปรแกรมที่เปิดเรียน
                           
 1.ชั้นอนุบาล 1  เปิดรับสมัคร  ห้องเรียนปกติ
                             2.ชั้นอนุบาล 2-3  เปิดรับสมัคร
                                 2.1 ห้องเรียนปกติ
                                 2.2 ห้องเรียนพิเศษ  โปรแกรม SEP
                                        ( Smarth  English  Program )
                              หลักฐานการรับสมัคร
                              1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                       2 ชุด
                              2) สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                               2 ชุด
                              3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว                                    2 ใบ
                              4) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา /ผู้ปกครอง            2 ชุด
                              5) สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง               1 ชุด
                              6) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)                1 ชุด
                              7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดราชการ **
 


 แผนกประถมศึกษา 
------------------------------------------------------------------
อ่านออก  เขียนได้  คิดเป็น  ก้าวทันเทคโนโลยี
-------------------------------------------------------------------
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1- 6
 
                              โปรแกรมที่เปิดเรียน
                             1.ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  เปิดรับสมัคร
                                 1.1 ห้องเรียนปกติ
                                 1.2 ห้องเรียนพิเศษ  โปรแกรม SEP
                                       ( Smarth  English  Program )
 
♦ สอนเสริมภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติ
♦ สอนเสริมภาษาจีน ทุกระดับชั้น

 
                               หลักฐานการรับสมัคร
                               1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                       2 ชุด
                               2) สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                               2 ชุด
                               3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว                                    2 ใบ
                               4) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา /ผู้ปกครอง            2 ชุด
                               5) สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง               1 ชุด
                               6) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)                1 ชุด
                               7) หลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.7                               1 ชุด​
                               8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน                        1 ชุด (ถ้ามี)

                               9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดราชการ **


แผนกมัธยมศึกษา
------------------------------------------------------------------
การเรียนรู้ คู่ความสุข  
Happiness with Learning
-------------------------------------------------------------------

 
เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
 
                            แผนการเรียนที่เปิดรับสมัคร
                            ระดับชั้น ม.1
                                ► แผนการเรียนคณิตศาสตร์ (Smart Math)
                                ► แผนการเรียนภาษา
                                     - ห้องเรียนภาษาจีน (Smart Chinese)                               
                                     - ห้องเรียนภาษาอังกฤษ (Smart English)
                                ► ห้องเรียนปกติ
                            ระดับชั้น ม.4
                                 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์แบบ (ห้องเรียน ISMP)
                                ► แผนการเรียนวิทย์-คณิต   
                                ► แผนการเรียนศิลป์-ภาษาอังกฤษ

                               หลักฐานการรับสมัคร
                               1) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน                                       2 ชุด
                               2) สำเนาสูติบัตรนักเรียน                                               2 ชุด
                               3) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว                                    2 ใบ
                               4) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา /ผู้ปกครอง            2 ชุด
                               5) สำเนาบัตรประชาชน บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง               1 ชุด
                               6) เอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (ถ้ามี)                1 ชุด
                               7) หลักฐานการศึกษา ปพ.1 , ปพ.7                               1 ชุด​
                               8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน                        1 ชุด (ถ้ามี)

                               9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
** เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  เว้นวันหยุดราชการ **

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่.....
โรงเรียนผดุงราษฎร์   32  ถนนธรรมบูชา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-304150 ต่อ 0 (ฝ่ายทะเบียน)   โทรสาร  055-213084
Websitewww.pr.ac.th
Facebook Page โรงเรียนผดุงราษฎร์ – Padoongrasdra School