วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในขึ้น โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ อาคาร 3 ขอบคุณ...ภาพจาก อ.เจษฎากร