การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research)

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 โรงเรียนผดุงราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก