ประวัติโรงเรียนผดุงราษฎร์


โรงเรียนผดุงราษฎร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2442 โดยมิชชั่นนารี จากต่างประเทศและคนไทย คือ อาจารย์บุญต๋วน บุญอิต โดยปลูกกระท่อมกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลกในปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนแรกเริ่มเพียง 40 คน ต่อมาได้มีการเรี่ยไรเงินจากข้าราชการ พ่อค้า คหบดีที่นำบุตรเข้ามาฝากเรียนและข้าหลวงใหญ่ ท่านเจ้าคุณศรีสุริยวรานุวัตร์ (เชย) ได้สละทรัพย์ร่วมด้วยเป็นเงิน 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) ได้นำไปสร้างอาคารเรียนหลังแรกขึ้น ณ บริเวณวัดคลองมะดัน (ปัจจุบันเป็นบริเวณที่ตั้งของค่ายสมเด็จพระนเรศวรตอนใต้)

- พ.ศ.2453 อาจารย์บุญต๋วน บุญอิต และภรรยาต้องอพยพกลับกรุงเทพมหานคร ช่วงนี้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจึงแยกที่เรียนเป็น 2 แห่ง โดยให้นักเรียนหญิงเรียนที่เดิม เพราะมี รั้วรอบขอบชิด ตั้งชื่อเป็น “โรงเรียนผดุงนารี” ส่วนนักเรียนชายย้ายไปเรียนที่ใหม่ คือ วัดวิหารทอง (อยู่ระหว่างป่าไม้เขตกับศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน)

- พ.ศ. 2468ได้แต่งตั้งอาจารย์ศรัณย์ ชัยรัตน์ เป็นครูใหญ่ ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกที่มีส่วนในการบริหารงาน

- พ.ศ. 2469 ทางราชการต้องการที่ดินผืนนี้เป็นที่รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทางรัฐบาลจึงได้ช่วยเหลือโดยซื้อที่ดินเอกชนให้แทน และเช่าที่ดินของราชพัสดุ เพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ปลาย ถนนประชานารถ (ถนนธรรมบูชาปัจจุบัน) คือที่ตั้ง โรงเรียนผดุงราษฎร์” ในปัจจุบัน

- พ.ศ. 2477 คณะมิชชั่นนารี ได้มอบหมายงานนี้ให้แก่สภาคริสตจักรในประเทศไทยดำเนินการต่อ ให้พระอาจวิทยาคมเป็นประธานกรรมการได้รวมโรงเรียนผดุงนารีกับโรงเรียนผดุงราษฎร์เข้าด้วยกัน
โดยไม่แยกนักเรียนหญิงและนักเรียนชายและให้ชื่อว่า โรงเรียนผดุงราษฎร์” ในปัจจุบัน

- พ.ศ. 2513 ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน Fifty Millon Fund ของสภาคริสตจักรสหเพรสไบทีเรียลแห่งสหรัฐอเมริกาได้สร้างอาคารคอนกรีตสามชั้น 21 ห้องเรียน (อาคาร 1) และมีการปรับปรุงพัฒนาอาคารห้องสมุด อาคารประถม ห้องอาหาร อาคารอนุบาล หอประชุม อาคารสำนักงาน อาคารวิทยาศาสตร์ ห้องดนตรี ในการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียนนั้น ได้รับความร่วมมือจากสมาคมศิษย์เก่า ในการพัฒนาร่วมด้วยอีกทางหนึ่ง เช่น สร้างรั้วโรงเรียน ถนนภายในโรงเรียน สนามฟุตบอล บาสเกตบอล ป้ายชื่อโรงเรียนและเสาธง

- พ.ศ. 2528 มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้งนายมานะ สุจริตจิตร เข้ามาเป็นผู้จัดการอาจารย์ใหญ่
- พ.ศ. 2531 ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนผดุงราษฎร์ โดยมีนาวาอากาศโท สันทัศน์ ฉิมพาลี ผู้บังคับฝูงบิน 46 พิษณุโลก เป็นนายกสมาคมคนแรก มีการดำเนินการโดยคณะกรรมการสมาคมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมาจนถึงปัจจุบัน มีพ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม ตำแหน่งผู้บังคับกองร้อยกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 313 เป็นนายกสมาคม

- พ.ศ. 2536 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เกิดเพลิงไหม้อาคารประถม ซึ่งเป็นอาคารไม้สองชั้น ทำให้นักเรียนระดับประถมศึกษาไม่มีสถานที่เรียนมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยและกรรมการอำนวยการโรงเรียนมีมติให้โรงเรียนดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ เป็นอาคารคอนกรีต 4 ชั้น 32 ห้องเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ชื่อว่า “อาคารรวมน้ำใจ 95 ปี”

- พ.ศ. 2541 ทางมูลนิธีแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการมีมติให้ ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล 100 ปี และอาคารอำนวยการ เนื่องจากหลังเก่า มีสภาพชำรุด ไม่เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนและได้เปิดใช้ในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2543

- พ.ศ. 2548 ทางโรงเรียนมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย และคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน มีมติให้ก่อสร้างอาคาร 106 ปี และหอประชุมสัจธรรม อาคารห้องสมุดเพื่อสามารถบริการนักเรียนได้อย่างเพียงพอ ได้เปิดใช้เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548

- พ.ศ. 2551 ทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้แต่งตั้ง นายปริญญา ตาวินโน เข้ามาบริหารงานแทนนายมานะ สุจริตจิตร ซึ่งเกษียณอายุ

- พ.ศ. 2559 ทางมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้แต่งตั้ง นายธีรชัย ธุวนิมิตกุล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงราษฎร์ และแต่งตั้งให้ นายปริญญา ตาวินโน เป็นผู้จัดการโรงเรียนผดุงราษฎร์

ปัจจุบันโรงเรียนผดุงราษฎร์ เปิดทำการเรียนการสอนในระดับเตรียมอนุบาล ระดับการศึกษาปฐมวัย จนถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้บริการทางด้านการศึกษาแก่ชาวจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง