เพลงประจำโรงเรียน


มาร์ชผดุงราษฎร์

ผดุงนี้มีความหมายว่ารักษา ราษฎร์ประชาก้าวหน้าพาสุขสันต์

จริยาวาจาศึกษาพลัน ระเบียบมั่น แน่ววินัย พึงไตร่ตรอง

ม่วง เหลือง สัญลักษณ์ประจักษ์เห็น เสริมให้เด่นเช่นชีวิตทุกถิ่นผอง

ผดุงราษฎร์ชายหญิงนั้นมั่นคุ้มครอง ร่วมปรองดองหน้าที่อันดีงาม

สามัคคีนั้นดีมีครบถ้วน ครูนั้นล้วนให้วิชาน่าเกรงขาม

เฝ้าอบรมบ่อนิสัยทุกโมงยาม เฝ้าติดตามศิษย์รักศักดิ์ศรีครัน

บอกให้เห็นเป็นสง่าเช่นธงชัย ปลิวไสวชูเด่นเช่นเสกสรร

ผดุงราษฎร์เด่นเกินรำพัน ขอยึดมั่นตลอดกาลทุกวันไป