นางจำเนียร คงถาวร
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าแผนกการศึกษาปฐมวัย
นางอุทัยวรรณ เรณุมาน
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับอนุบาล 1
นางศิริ ตาวินโน
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับอนุบาล 2
นางวิมล ไชยแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าระดับอนุบาล 3