นางสาวจิรวรรณ ฟุ้งเฟื่อง
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าแผนกมัธยมศึกษา
นายดนัย สุขจิตร
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการแผนก
นายไตรรัตน์ เกษมสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายวัดผลประเมินผลวและหัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นายสิทธิโชค บุญยะโรจน์
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครองและหัวหน้าโครงการห้องเรียนคณิตศาสตร์
นางวรรษมน สร้อยฟ้า
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางลีนา สิงโตทรัพย์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางณัฐฉรียา สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปฯศึกษา
นางรัชนี เต็งคิว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
นางสาวพัทธนันท์ บัวทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
นายอารันต์ รอบแคว้น
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและหัวหน้าโครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษ,ภาษาจีน
นางมีนา อ่อนละมูล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
นางฐิติกาญจน์ มั่นนุช
ตำแหน่ง : หัวหน้างานแนะแนว