นายชลอศักดิ์ ประภากร
ตำแหน่ง : รักษาการหัวหน้าแผนกประถมศึกษา
นางพรทิพา ชายโสภา
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษาฯและวิชาการแผนก
นางพีริยา สุขจิตร
ตำแหน่ง : วัดผลแผนก
นายจตุพล ถนอมศักดิ์
ตำแหน่ง : กิจการนักเรียนและปกครองแผนก
นางสาวสมคิด สว่างวงศ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
นางพภัสสรณ์ เรืองมณีญาต์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย
นางกิ่งเทียน เจริญยิ่ง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์
นางวีรนัน น้อยจันทร์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
นายอดุลย์ อุ่นแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปศึกษา
นางมีนา อ่อนละมูล
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาฯ
นางวิไลวรรณ หมื่นสิทธิแพร่
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ