นางสุวนีย์ จันทาพูน
ตำแหน่ง : หัวหน้างานธุรการ
นางวิมลฑา แสงจันทรา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน-บัญชี
นางศรีนคร เป้านา
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
นางศรีนคร เป้านา
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน
นางภัคจิรา ปันทิพย์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
นางชัญญานุช ธีรสิงห์
ตำแหน่ง : ผู้ประสานงานครูต่างชาติและEP.
นางสาวปภัสสร โลหาชีวะ
ตำแหน่ง : งานบัญชี
นางเกศินี สอนใย
ตำแหน่ง : งานการเงิน
นางสาววิรภรณ์ คำสุข
ตำแหน่ง : งานการเงิน
นางสาวทองสุข รณร์ที
ตำแหน่ง : งานแคชเชียร์-พัสดุ
นางพนาวรรณ สังข์สุวรรณ
ตำแหน่ง : งานธุรการ - เลขานุการ
นางนัฐนรี ทวีลาภ
ตำแหน่ง : งานธุรการ – บุคลากร
นางสาวธนวดี อ่ำเจริญ
ตำแหน่ง : งานพัสดุ-แคชเชียร์
นางชนิตา อมาตยกุล
ตำแหน่ง : งานทะเบียน